اطلاعات نمایندگی ها

نمایندگی های شهرستان ها

تلفن

آدرس

نام فروشگاه

شهرستان

ردیف

7250036(0351)

بلوار شهيدصدوقي – نبش كوچه خرمشاد

فروشگاه ابراهيمي

یزد

1

(0131)2239982

فلكه قلي پور جنب پمپ بنزين – خيابان گلزار

فروشگاه عاشوري

رشت

2

(0441)2235375

خيابان اميني – روبروي اداره غله

فروشگاه حسن زاده

اروميه

3

(0181)4210219

كوي واحدي – جنب تاكسي تلفني رز

فروشگاه عابدي

انزلي

4

(0182)5226534

خيابان امام – جنب مسجد امام جعفرصادق

فروشگاه برنجكار

آستارا

5

(0132)7223197

اول جاده ماسوله

فروشگاه عارف

فومن

6

(0192)2622997

بازار حسن كيف – كوچه ناطقيان

فروشگاه سامري

كلاردشت

7

(0423)2238831

خيابان مطهري نرسيده به ميدان نماز – مبل كاج

فروشگاه اشلقي

ميانه

8

(0491)2221781

خيابان امام – جنب پمپ بنزين جوادي

فروشگاه اسماعيل زاده

مرند

9

(0426)3337313

جاده مشكين شهر

فروشگاه قهرماني

اهر

10

(0481)2245405

خيابان پاسداران

فروشگاه موسوي

مياندوآب

11

(0423)2231834

خيابان شمشري – پايين تر از ميدان نماز

مبل نگار

ميانه

12

(0443)5249396

خيابان حافظ

فروشگاه جاليزي

سلماس

13

(0492)3041215

خيابان امام – روبروي بانك ملي

فروشگاه سيمايي

هاديشهر

14

(0492)3042925

روبروي سپاه

فروشگاه باقري

هاديشهر

15

(0422)8228118

خيابان معلم – جنب بانك مسكن

فروشگاه اعتمادي

ملكان

16

(0412)3233697

ايلخچي

مبل عسل

ايلخچي

17

 

نمایندگی های تبریز

تلفن

آدرس

نام فروشگاه

شهرستان

ردیف

04135550306

خيابان ارتش – روبروی کوچه صدر و مسجد حاج جعفر دایی جنب دانشگاه هنراسلامی

فروشگاه پاكنژاد

تبريز

1

5565617

خيابان جمهوري – روبروي مسجد انگجي

بازرگاني ايماني

تبريز

2

5540606

خيابان تربيت – جنب پاركينگ تربيت

فروشگاه بابايي

تبريز

3

3843245

پاساژ پرواز

فروشگاه زماني

تبريز

4

3855741

پاساژ پرواز

مبل اميد

تبريز

5

5567145

چهارراه شهناز – جنب كوچه ارك

فروشگاه كبيري

تبريز

6